به گزارش روابط عمومی مدیرت امور اراضی استان فارس، جلسه کمیسیون ماده 33 استان فارس به منظور نظارت بر اراضی واگذاری جهت اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تعیین درصد عملیات انجام شده با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادر کننده موافقت اصولی و یک نفر نماینده در رشته مربوط به طرح در محل سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار گردید.

از مجموع 21 پرونده واصله به دبیرخانه هیات در تیرماه سالجاری که 5/65 هکتار از اراضی استان را شامل می شود، 4 مورد از طرح ها مورد تائید قرار گرفت، 7 مورد تمدید قرارداد اجاره، 7 مورد فسخ قرارداد و 3 مورد نیز تصمیم در خصوص بازدید مجدد مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت.