به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، در ابتدای این گردهمایی رضوی نژاد مدیر اموراداری، رفاه و پشتیبانی ضمن خیر مقدم به مدعوین درخصوص دستور جلسه و رعایت تکریم ارباب رجوع و نظم و انضباط و انجام کارها به نحو احسن و برگزاری مستمر این گونه جلسات جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر به همکاران سازمان سخنانی ایراد نمود.

زیر مجموعه ها