راه های ارتباطی با ریاست سازمان


دكترمحمدمهدي قاسمي
رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان فارس

ghasemi@fajo.ir

تلفن   32293570

ملاقات رياست سازمان با مردم
دو شنبه هر هفته

ازساعت 11صبح تا14

تلفن گویا سازمان : 32271771

تلفن سازمان 8-07132272180
ارتباط مستقیم با ریاست سازمان