سهمیه نهاده های دامی  واحدهای پرورش دام‌های نیمه صنعتی

 

1مرحله ششم-گوساله پرواری-اتحادیه دامداران-جو و ذرت-22 تیر

2مرحله ششم-گوساله پرواری-اتحادیه صنعت-جو و ذرت-22 تیر

3مرحله ششم-گوساله پرواری-اتحادیه مرودشت-جو و ذرت-22 تیر

4مرحله نهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه داراب زرین دشت-جو و ذرت و سویا-22 تیر

5مرحله نهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه دامداران-جو و ذرت و سویا-22 تیر

6مرحله نهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه صنعت-جو و ذرت و سویا-22 تیر

7مرحله نهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه مرودشت-جو و ذرت و سویا-22 تیر

مرحله ششم-اتحادیه داراب زرین دشت-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400

مرحله ششم-اتحادیه دامداران-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400

مرحله ششم-اتحادیه صنعت-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400

مرحله ششم-اتحادیه مرودشت-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400

مرحله ششم-مستقیم-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400 - بدون تناژ

مرحله 6-جامانده شیری صنعتی-13 مرداد.

جامانده های نیمه صنعتی-بیضا-مرحله9-2 مرداد.

توزیع نهاده های دامی جو ذرت و کنجاله سویا مخصوص گاوداران شیری بدون پروانه مرحله یازدهم و جو و ذرت گوساله پرواری مرحله هشتم.

توزیع نهاده های دامی جو ذرت و کنجاله سویا مخصوص گاوداران شیری بدون پروانه مرحله یازدهم و جو و ذرت گوساله پرواری مرحله هشتم.

توزیع نهاده های دامی جو ذرت و کنجاله سویا مخصوص گاوداران شیری بدون پروانه مرحله یازدهم و جو و ذرت گوساله پرواری مرحله هشتم.

توزیع نهاده های دامی جو ذرت و کنجاله سویا مخصوص گاوداران شیری بدون پروانه مرحله یازدهم و جو و ذرت گوساله پرواری مرحله هشتم.

توزیع نهاده های دامی جو ذرت و کنجاله سویا مخصوص گاوداران شیری بدون پروانه مرحله یازدهم و جو و ذرت گوساله پرواری مرحله هشتم.

1مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-کنجاله سویا-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه صنعت-جو-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-جو-4 شهریور.xls

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-کنجاله سویا-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه داراب زرین دشت-جو-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه داراب زرین دشت-کنجاله سویا-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه دامداران-جو-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه دامداران-کنجاله سویا-4 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه دامداران-ذرت-14 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه صنعت-ذرت-14 شهریور.

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-ذرت-14 شهریور.

 

مرحله 7-گاو شیری صنعتی-اتحادیه داراب زرین دشت-ذرت-14 شهریور.

مرحله دوازدهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه داراب زرین دشت-20 شهریور.

مرحله دوازدهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه دامداران-20 شهریور.

مرحله دوازدهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه صنعت-20 شهریور.

مرحله دوازدهم-گاو شیری نیمه صنعتی-اتحادیه مرودشت-20 شهریور.

مرحله نهم-گوساله پرواری-اتحادیه دامداران-21 شهریور.

مرحله نهم-گوساله پرواری-اتحادیه صنعت-21 شهریور.

مرحله نهم-گوساله پرواری-اتحادیه مرودشت-21 شهریور.

 

جامانده های گاو شیری صنعتی-اتحادیه دامداران-مرحله 7-کمیته پایش-24 شهریور.

جامانده های گاو شیری صنعتی-اتحادیه صنعت-مرحله 7-کمیته پایش-24 شهریور.

جامانده های گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-مرحله 7-کمیته پایش-24 شهریور.

 

مرحله ششم-اتحادیه دامداران-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400.

مرحله ششم-اتحادیه صنعت-گاو شیری صنعتی-کنجاله سویا-9 مرداد 1400.

 

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-اتحادیه دامداران-10 مهر.

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-اتحادیه صنعت-10 مهر.

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-اتحادیه مرودشت-10 مهر.

مرحله 10-گوساله پرواری-اتحادیه دامداران-11 مهر 1400.

مرحله 10-گوساله پرواری-اتحادیه صنعت-11 مهر 1400.

مرحله 10-گوساله پرواری-اتحادیه مرودشت-11 مهر 1400.

 

جو مرحله 8 شیری صنعتی 20 مهر اتحادیه دامداران.

جو مرحله 8 گاو شیری صنعتی اتحادیه صنعت 20 مهر.

جو مرحله هشتم گاو شیری صنعتی اتحادیه مرودشت.

 

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-بخش دوم ذرت-اتحادیه دامداران-25 مهر.

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-بخش دوم ذرت-اتحادیه صنعت-25 مهر.

مرحله 8-گاو شیری صنعتی-بخش دوم ذرت-اتحادیه مرودشت-25 مهر.