• خدمات و فرم ها- قوانین - بخشنامه ها و دستورالعمل ها
  • شرح وظایف
  • تماس با مسئولین
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
سه شنبه, 22 خرداد 1397
دانلود ادامه مطلب
قانون برگزاري مناقصات
سه شنبه, 22 خرداد 1397
دانلود ادامه مطلب
قانون بودجه 97
سه شنبه, 22 خرداد 1397
دانلود ادامه مطلب
قانون ماليات بر ارزش افزوده
سه شنبه, 22 خرداد 1397
دانلود ادامه مطلب

شرح وظایف مدیریت امورمالی

عنوان پست : ذيحساب
*1- اعمال نظارت وتأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي ومحاسباتي در حوزه مسئوليت ، (ماده 31)ق م ع .
*2- نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و  سلامت آنها ، (ماده 31)ق م ع  .
*3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31) .
*4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور ، (ماده 31) .
ماده 31- ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت اموراقتصادي و دارائي ازبين مستخدمين رسمي واجدصلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :
1- نظارت برامورمالي ومحاسباتي ونگهداري وتنظيم حسابها طبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3- نگاهداري و تحويل وتحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .
تبصره 1 ماده 31- ذيحساب زيرنظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام مي دهد .
تبصره 2 ماده 31- ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون درمورد وجوهي كه ازمحل درآمدعمومي دريافت مي دارند، باحكم وزارت اموراقتصادي ودارائي وباموافقت آن دستگاه منصوب خواهندشد.
ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي : ازنظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا مي شود .
 *5- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .

شرح وظایف معاون ذیحسابی

1 - مطالعه مستمر دستورالعملهای مرتبط امور مالی
2 -تشخیص همکاری و هماهنگی همه جانبه با سایر واحدهای مدیریت امور مالی حسابها و سرفصلهای استاندارد
3 - کنترل و نظارت بر استرداد پیش پرداخت و علی الحساب
4 - تهیه و کنترل  صورتحساب های امور مالی
5 - همکاری و پیگیری لازم  در زمینه ثبت برگه های امور مالی و رفع نقص آنها
6 - همکاری و هماهنگی همه جانبه با سایر واحدهای مدیریت امور مالی
 7 - همکاری و هماهنگی با رئیس اداره دفتر داری
8 - آشنایی با شیوه های نوین مکانیزه امور دفترداری درآمد
 شرح  وظایف اداره دریافت و پرداخت  :

شامل 2 بخش اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی می باشد. کلیه امور در این اداره به صورت اتوماسیون و نرم افزار حسابداری انجام می گردد و اهم وظایف این اداره شامل :

1- نظارت و کنترل در ثبت بودجه ابلاغی به ریز برنامه ها
2 - تطبیق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
3 - کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه (فصول 7 گانه ) برنامه و بودجه
4 - نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از نمایندگی خزانه با درخواست وجه های ارسالی به خزانه
5 - نظارت و کنترل بر تهیه آمارهای موضوعی درباره عملکرد ماهانه اسناد هزینه تامین اعتبار شده
6 - گزارش عملکرد ماهانه هر برنامه با توجه به تخصیصهای ابلاغی از سوی مدیریت بودجه
7 - نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده تخصیص اعتبار با موجودی نقدینگی حسابهای بانکی مورد عمل دریافت و پرداخت
وظایف واحد حقوق ودستمزد
درخواست ها پس از تامین اعتبار و امضاء به اداره دریافت و پرداخت ارسال می گردد . اداره دریافت و پرداخت نسبت به صدور سند هزینه و حواله مربوطه اعم از سند ماموریت - اضافه کار - سند پاداش حسن خدمت - بازخرید مرخصی - حقوق کارکنان – اقدام می گردد.
جمع آوری فرم بازنشستگی ماهیانه و  ارسال به سازمان بازنشستگی
پرداخت کمک هزینه ازدواج کارکنان و افراد تحت تکفل آنها
پرداخت کمک هزینه فوت کارکنان
مکاتبات با بانک های مختلف جهت کسر اقساط وام
صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف
وظایف واحد رسیدگی اسناد
 اسناد هزینه زمانی که توسط عاملین ذیحساب به ذیحساب یا معاون ذیحساب تحویل داده می شود به این واحد ارجاع و توسط این اداره رسیدگی می شود ، چنانچه مغایر با آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها  باشد به واحد مربوطه واخواهی خواهد شد. اهم وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:
1- رسیدگی به اسناد هزینه اعم از بودجه جاری – درآمد اختصاصی – ردیف های فرعی ، طرحهای عمرانی ، پیش پرداخت ها ، علی الحساب و تطبیق دادن پرداختها با قوانین و مقررات ذیربط
2- تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی توسط ذیحساب و ارسال آن به واحدهای تحت پوشش طبق بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی
3- بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در این اداره
4- پاسخگو بودن به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه توسط تلفن و حضوری
5- تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه
6- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق
7- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
8- ابلاغ قوانین  و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش
شرح وظایف رئیس اداره تنظیم حسابها

1- مطالعه و تفسیر  دستورالعملهای صادره در ارتباط با حسابداری دولتی که از سوی مراجع ذیصلاح صادر می گردد.
2 - شناخت حسابها و سرفصلهای استاندارد مورد عمل در امور مالی
3 - کنترل و نظارت در برگه های محاسباتی صادره  از سوی واحد و تطبیق دادن آن با سرفصلهای مصوب و استاندارد
4 - نظارت و کنترل بر دفاتر مالی مورد عمل منجمله دفتر صدور برگه روزنامه – کل – معین
5 - نظارت و کنترل بر صورتحسابهای مالی تهیه شده از سوی حسابداران و ارائه آن در موعد مقرر
6 - کنترل و نظارت بر ضمائم صورتحسابها و تطبیق دادن هر یک از سرفصلهای مورد عمل در ترازنامه
7 - نظارت بر انجام امور مربوط به واخواهیهایی که از سوی اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها صورت می گیرد.
8 - تطبیق دادن سرفصلهای هزینه با موافقت نامه های ارسالی از   مقامات ذیصلاح بودجه تفصیلی – جاری عمرانی – اختصاصی
9 - ارسال صورتحسابهای ماهانه به مراجع ذیربط
شرح وظایف واحد اموال
1- نظارت بر نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال
2 - نظارت بر تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی
3 - نظارت بر پروانه های خروجی اموال
4 - نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن
5 - بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
6 - بررسی و نظارت بر حساب اموال منقول مسروقه و از بین رفته
7 - نظارت بر اموال واحدها و تهیه سیاهه هر اطاق و نصب آن در هر اطاق
8 - حفظ و حراست از بیت المال
شرح وظایف بایگان ذیحسابی
1- مطالعه مستمر دستورالعملهای مربوطه
2- ممهور و شماره گذاری کلیه اسناد و تحویل به اداره کل دیوان محاسبات
3- بایگانی نامه ها     

شرح وظایف دبیرخانه :
وظایف شامل : صدور نامه های ذیحسابی – بودجه و تشکیلات و نیروی انسانی و اندیکس نامه ها و ارسال نامه های پستی به واحدهای تابعه  واحد بایگانی
  وظایف مسئول بایگانی اداری
جدا کردن نامه های اداری ، پرسنلی و شماره گذاری نامه های اداری
تهیه نامه جهت پروندهای انتقالی و اعلام وصول پرونده های ارسالی از استانها دیگر
کدینگ نمودن پرونده های پرسنلی
ثبت پرونده در کامپیوتر
بایگانی
شرح وظایف دفترداری  

تحویل اسناد و برگه های محاسباتی از اداره اعتبارات
کنترل و شماره گذاری اسناد در پایان هر ماه و تفکیک اسناد و تحویل به بایگان ذیحسابی
ثبت برگه های محاسباتی در کامپیوتر با توجه کدینگ سرفصلها
در هر ماه صورتحساب های بودجه و درآمد و طرحهای عمرانی بطور جداگانه تهیه و به اداره کل دیوان محاسبات، اداره تمرکز و تلفیق وزارت دارائی ارسال می گردد.
مغایرت کلیه بانکها در طول هر ماه عملکرد دارند.
پی گیری پیش پرداخت و علی الحساب سالهای قبل
شرح وظایف حسابدار مسئول ( کارشناس مسئول )

1 - صدور و ثبت برگه های محاسباتی در صدرو برگه ، روزنامه کل
2 - کنترل اسناد حسابداری
3 - هماهنگی همه جانبه با دیگر واحدها ی امور مالی
4 - حفظ و حراست در اموال بیت المال
5 - انجام امور ثبت و تنظیم بطور صحیح منطبق با موازین قانونی
6 - انجام امور مربوط به درآمد
شرح وظایف عامل ذيحساب :
مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط ازبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت درمواردي كه به موجب آئين نامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده (31) اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود .

مدیر امور مالی: ناهید هژبری

تلفن: 32251302

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر
کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی
بازدید امروز318
بازدید دیروز1150
بازدید هفته3618
بازدید ماه9421
بازدید کل940244