کارشناس مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برگزاری آموزش های مجازی به کارشناسان مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس جهت شرکت در جشنواره شهید رجایی خبر داد.

کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان یکی از برنامه ها و اولویت های سازمان می باشد.

کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: عملیات پایش و راستی آزمایی پروژه هویت گذاری دام سبک در راستای انجام دستورالعمل ارسالی از سوی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه شناسایی جمعیت فعال در حوزه دام سبک و سنگین انجام می گردد.

کارشناس ارزیاب مدیریت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس یکی از برنامه ها و اولویت های سازمان می باشد.

کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری بازدید از شرکت های تولید کننده بذر آغاز گردید.