رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تسهیل و تسریع در فرآیند انجام کار، ارتقای سطح رضایتمندی مردم و تسهیل در اجرای قانون حدنگار در راستای افزایش جهش تولید محصولات کشاورزی حائز اهمیت است.

زیر مجموعه ها