مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه تاکنون 711 واحد صنایع کشاورزی به تولید رسیده، گفت: سالانه چهار میلیون و 500 هزار تن ظرفیت جذب ماده خام صنایع کشاورزی در این استان ایجاد شده است.

زیر مجموعه ها