• اخبار
  • مقالات
  • خدمات و فرم ها- قوانین - بخشنامه ها و دستور العمل ها
  • شرح وظایف
  • تماس با مسئولین
IMAGE
27 / 03 / 1399
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛
علیرضا اوجی دارای مدرک دکتری از دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپور) نخستین پژوهشگر در زمینه کشاورزی هسته ای استان فارس است که موفق به اجرای پروژه ای با عنوان "بررسی...
IMAGE
17 / 03 / 1399
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اجرای طرح پمپاژ و انتقال آب چشمه قلاتویه و قنوات بخش فورگ داراب در توسعه اقتصادی و بهبود معیشت...
IMAGE
27 / 02 / 1399
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با رسوب شکنی گالری و بغل تراشی قنات بناب ششده واقع در شهرستان فسا، چشمه های آب در این قنات جاری شد...
IMAGE
27 / 02 / 1399
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:
دهستان کهنویه در مسیر عبور رودخانه فصلی قرار دارد که به هنگام وقوع بارندگی به دلیل حوزه آبریز وسیع بالادست و وضعیت هیدرولوژیکی آن سیلاب های شدید را بوجود می آورد.
IMAGE
28 / 01 / 1399
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: فارس با 300 هزار هکتار اراضی کشاورزی مجهز به سامانه آبیاری نوین، همچنان در سکوی اول اجرای آبیاری...
06 / 06 / 1397
گزارش وضعیت طرح آبیاری نوین در باغات منطقه بوان شهرستان ممسنی
06 / 06 / 1397
اجرای سامانه نوین آبیاری در باغ های منطقه بوان شهرستان ممسنی
23 / 02 / 1397
دانلود

شرح وظایف ادارات مدیریت آب وخاک وامور فنی ومهندسی
شرح وظایف اداره طرح وبرنامه
•    مبادله موافقتنامه ها
•    دريافت وتوزيع اعتبارات استانی وملی
•    جمع آوری آمار واطلاعات ادارات آب وخاک وارائه گزارش های مربوط به معاونت  آب وخاک
•    برنامه ريزی وسازماندهی واولويت بندی پروژه ها وارائه عملکرد معاونت  اب وخاک
•    بررسی صورت وضعيت ها براساس قراردادهای معاونت  آب وخاک
•    توزيع وتخصيص اعتبارات کمک های بلاعوض ازمحل حوادث غيرمترقبه براساس اولويت بندی وجمع آوری اطلاعات  پروژه ها
•    اولويت بندی طرحهای تسهيلات وپی گيری جذب تسهيلات مورد نياز ازمحل منابع مختلف
•    شرکت درجلسات مرتبط با برنامه ريزی واعتبارات وتسهيلات بانکی
•    کنترل وبازديد ازپيشرفت فيزيکی پروژه های معاونت  آب وخاک وثبت درسيستم رايانه ای
•    جمع آوری وتجزيه وتحليل اطلاعات درزمينه طرحهاوپروژه های معاونت  آب وخاک
•    تهيه کتابچه های عملکردی از طرح ها وپروژه های معاونت  آب وخاک طبق موافقتنامه های مبادله شده


•    شرح وظايف اداره توسعه منابع آب وقنوات
•    پيگيری مسائل اعتباری طرحها
•    همکاری در انجام مراحل انتخاب پيمانکار جهت اجرای طرحها وانتخاب مشاور به منظور نظارت براجرای طرحها وپيگيری وارتباط با شهرستان به عنوان نماينده کارفرما درطرحهای استان وملی .
•    بررسی صورت وضعيت های ارائه شده توسط مشاور
•    نظارت براجرای پروژه های استانی باهماهنگی شهرستان
•    انجام مراحل تشريفات تحويل موقت ودائم
•    برنامه ريزی جهت ساماندهی قنوات وتهيه شناسنامه قنوات استان .
•    انجام مراحل پي گيری و تامين اعتبار کنترل وتخصيص اعتبار درسطح استان .
•    انجام مراحل تعيين پيمانکار جهت اجرای مرمت وبهسازی قنوات وبررسی صورت وضعيت پيمانکاران
•    نظارت براجرای عمليات احياو مرمت قنوات
•    مطالعه وتعيين شاخص های بهره وری آب کشاورزی وپتانسيل محصولات کشاورزی با تاکيد برنقش آب واقليم
•    مطالعه وبرنامه ريزی و ارائه راهکارهای اجرايی درخصوص نحوه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی .
•    تعامل با نهادهای ذيربط درخصوص استقرار الزامات مورد نياز درتحقق بهره وری مطلوب آب کشاورزی
•    همکاری درمطالعه اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی نظامهای بهره برداری آب درگذشته وحال وبرنامه ريزی جهت آينده
•    برنامه ريزی جهت تحويل حجمی آب مورد نياز الگوی کشت.
•    تهيه دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری از آب وتاسيسات آبی .
•    برنامه ريزی جهت فعال نمودن بهره برداران نامتشکل


شرح وظايف اداره بهبودوتوسعه روشهای آبياری نوين
•     تشکيل جلسه ماهيانه با انجمن صنفی وهفته ای دوبار با مديريت جهادکشاورزی جهت برطرف کردن مسائل ومشکلات
•    نظارت برعملکرد شرکت های طراح ومجری آبياری نوین
•    هماهنگی با دفتر مجری توسعه سامانه های نوین آبیاری
•     معرفی وترويج روشهای نوين آبياری با هماهنگی مديريت ترويج
•     هماهنگی با توليد کننده ها وشرکت ها جهت کلاس ها وبازديدها ودراختيار گذاشتن اطلاعات لازم به مديريت ترويج
•     هماهنگی با ترويج درانتخاب طرحهای الگويی
•     مطالعه واجرای طرحهای الگويی آبياری تحت فشار
•    نظارت بربهره برداری از پروژه های اجرا شده آبياری نوين
•    تدوين گزارش پيشرفت فيزيکی ومالی طرحها وارسال آن به دفتر مجری توسعه سامانه های نوین آبیاری
•    بررسی مشکلات فنی واجتماعی طرحهای انجام شده درسال قبل وچگونگی عملکرد آنها ازطريق انعقاد قرارداد با مشاور
•    برنامه ريزی دراهداف تعيين شده جهت پيشبرد بهبود وتوسعه روشهای نوين آبياری
•     برقراری ارتباط فنی وعلمی مستمر با مراکز تحقيقاتی ، دانشگاهها وديگر مراکزعلمی وفنی وکسب آخرين نتايج از پيشرفتها
•    هماهنگ نمودن مديريت جهاد کشاورزی شهرستان با انجمن صنفی وشرکتهای طراح ومجری آبياری نوین
•    پی گيری طراحی وبررسی مشکلات طراحی ونظارت عالی برطرحهای تهيه شده
•    اخذ گزارش پيشرفت طراحی از شرکتهای طراح و وارد نمودن آن دربرنامه ريزی در برنامه  نوین آبیاری.
•     هماهنگی با اداره طرح وبرنامه سازمان درمورد چگونگی پيشرفت روند دريافت تسهيلات کمک های بلاعوض فنی واعتباری
•    بررسی مشکلات فنی طرحها جهت تسريع در دريافت تسهيلات کمک های بلاعوض فنی واعتباری
•    قرارداد با مشاور


•    شرح وظايف اداره توسعه شبکه ها وتجهيزونوسازی اراضی  
•    شناسايی وبازديد از پروژه های معرفی شده ازطرف شهرستان ( تجهيز ونوسازی وتوسعه شبکه های آبياری ، زه کش زيرزمينی ،تسطيح علمی ، تسطيح ليزری )
•    درخواست جهت تعيين مشاور مطالعاتی
•    بررسی وتاييد نقشه های اجرايی ، تهيه اسنادمناقصه و برآورد طرح .
•    انجام مراحل تعيين پيمانکارجهت اجرای طرح ومشاور جهت نظارت براجرای طرح  .
•    نظارت عاليه براجرای پروژه تجهيز ونوسازی وشبکه های فرعی
•    برآورد وتهيه نقشه های اجرايی پروژه های استانی و عمرانی .
•    نظارت عاليه براجرای کليه پروژه های  تجهيز ونوسازی ، کانالهای آبرسانی ، جاده های بين مزارع درسطح استان

    شرح وظايف اداره مطالعات  
•    انجام کليه امور مربوط به طرحهای مطالعاتی استانی وملی شامل :
•    کنترل وبررسی اوليه پيشنهادهای ارائه شده ازطريق معاونت آب وخاک ، شهرستانها ، ذی نفعان و غيره .
•    ارائه  طرحهای تاييد شده  به جلسه شورای فنی جهت تصويب باتوجه به ميزان اعتبار هر شهرستان و اولويت پروژه ها .
•    هماهنگی با امور قراردادهای معاونت جهت تعيين مشاور وعقد قرارداد
•    ايجاد ارتباط بين مشاور ، مديريت شهرستان ، کارشناسان اداره مربوطه در استان و مسئولين  محلی ( ذي نفعان ) به منظور تکميل اطلاعات مشاور و اعمال نقطه نظرات ذی نفعان در طرح .
•    کمک به مشاور جهت  دريافت  اطلاعات از شهرستان ، ذينفعان  محلی وساير ادارات و سازمانها در قالب ارائه خدمات کارفرمايی .
•    اخذ وبررسی گزارشهای  ميانکار از مشاور وکنترل آنها با کمک ادارات مربوطه در معاونت آ ب وخاک  ومديريت شهرستان .
•    کنترل  برنامه زمان بندی  اجرای طرح .
•    پی گيری  تعيين مشاور مادر برای طرحهای مختلف آب وخاک .
•    اخذ  گزارشهای  پايانی وارسال آنها جهت اظهار نظر به مشاور مادر.
•    بررسی  وتاييد صورت وضعيت های ارائه شده توسط مشاور طرح  و مشاور مادر.
•    ارسال مطالعات انجام شده به ادارات اجرايی معاونت آب وخاک جهت اجرا .

•    شرح وظیفه اداره امور پیمان ورسیدگی
•    دريافت مستندات برآوردها ي فني و ريالي پروژه هايي كه اعتبارات آنها از طريق مناقصه و عقد قرارداد هزينه خواهد شد .
•    پی گیری روند استعلام مشاوران آب وخاک (مطالعات –نظارت) وبررسی وپی گیری عقد قرارداد با آن ها
•    پی گیری انجام مناقصات آب وخاک وروند ارجاع کار به پیمانکاران
•    شرکت در جلسات انتخاب مشاور –پیمانکار وکمیته فنی وبازرگانی
•    تهیه بانک اطلاعاتی مشاورین وپیمانکاران
•    هماهنگی جهت انجام تشریفات مربوط به انعقاد قراردادها و پیمانها
•    تنظیم پیش نویس قراردادها و ارسال جهت تائید مراجع ذیربط

 

داخلی: 2309

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر
کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی
بازدید امروز82
بازدید دیروز4134
بازدید هفته18193
بازدید ماه18193
بازدید کل1484916
14
آنلاین
جمعه, 15 اسفند 1399 00:27