معرفی برترین های روابط عمومیخبرگزاریها : 1- لارستان 2- جهرم 3 - مرودشت

رسانه های مکتوب : 1- جهرم 2- فسا 3 - آباده و پاسارگاد

پرتو امید : 1- لارستان 2- مرودشت و فسا 3 - خرامه

صدا و سیما : 1- مرودشت 2 - مهر 3- جهرم

پرتال : 1- جهرم 2- مرودشت 3- لامرد


شبکه مجازی : کیفیت اخبار ، رعایت قوانین گروه های مجازی و بارگذاری مطالب : 1- جهرم 2- کوار 3 -لارستان


سفر استانی : فعالیت های مسئولین روابط عمومی در سفرهای استانی رئیس سازمان : 1- جهرم 2-لامرد و مهر  3- لارستان و آباده