نام و نام خانوادگی : محمد شاکر

 m.shaker1348@gmail.com   m.shaker@areeo.ac.irپست الکترونیک

                      موقعیت شغلی : عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی،مهندسی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس


نام ونام خانوادگی : علیرضا واحدی پور

    avahedipour2000@yahoo.comپست الکترونیک

   موقعیت شغلی :رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس


نام و نام خانوادگی حمیدرضا ابراهیمی
  Ebrahimi19@yahoo.comپست الکترونیک 
موقعیت شغلی :مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس