بدین وسیله به اطلاع باغداران زیتون کارعزیز در مناطق مختلف استان میرساند:

 

کنه جوانه زیتون یکی از مهم ترین آفات محصول زیتون استان بوده و با فعالیت خود مانع رشد برگها جوانه های نورسته و غنچه های گل شده و در برگ ها و میوه ها بدشکلی ایجاد مینماید.

توصیه می گردد به منظور جلوگیری از بروز خسارت ضمن اخذ راهنمایی های لازم از

کارشناسان حفظ نباتات و کلنیک های گیاه پزشکی با آفت مبارزه نمایند.

 

زمان سمپاشی:

بر علیه کنه جوانه زیتون دو نوبت سمپاشی توصیه میگردد:

سمپاشی اول: بعد از تشکیل خوشه های گل و قبل از باز شدن گلها(مرحله غنچه)

سمپاشی دوم:زمانی که میوه ها تشکیل شده وبه اندازه نخود هستند

سموم توصیه شده:

سولفور با غلظت 3 در هزار

انویدور با غلظت 3/. درهزار

در دمای بالا تر از 30 درجه سانتی گراد از سمپاشی با سولفور خودداری شود .

مدیریت حفظ نباتات فارس

1397/12/04