بدینوسیله به اطلاع باغداران عزیز پسته کار شهرستان سروستان می رساند بر اساس پیش آگاهی بعمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات پسته بر علیه پروانه چوبخوار پسته از تاریخ98/01/28 لغایت98/02/01(بیست هشتم فروردین لغایت یکم اردیبهشت ماه ) می‌باشد.

به باغداران عزیز توصیه می گردد .در صورت وجود آلودگی در سالهای قبل و مشاوره کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی در محدوده زمانی فوق الذکر باغات خود را علیه این آفت سمپاشی نمایند.

سموم توصیه شده عبارتند از:

  1. کنسالت با غلظت 1 در هزار+3 درهزار روغن ولک
  2. مچ با غلظت 5/1 در هزار
  3. اتیون با غلظت 5/1 در هزار+3 در هزار روغن ولک
  4. لوفوکس با غلظت 5/1 در هزار

به منظور جلوگیری از احتمال بروز اختلال در گرده افشانی و در صورت عدم تکمیل گرده افشانی توصیه می گردد از سمپاشی درختان نر خودداری گردد.

مدیریت حفظ نباتات فارس

1398/01/26