بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز استهبان(خیر و رونیز)می رساند بر اساس پیش آگاهی به عمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات سیب، به وگردو برعلیه نسل اول کرم سیب از تاریخ 98/02/05 لغایت 98/02/09  می باشد.

 

سموم توصیه شده عبارتند از :

  1. مچ با غلظت 1 در هزار
  2. فوزالون با غلظت 5/1 در هزار
  3. آوانت با غلظت 5/ در هزار
  4. بیسکایا با غلظت 3/ در هزار
  5. استامی پراید با غلظت 5/ در هزار

مدیریت حفظ نباتات

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس