بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز حومه استهبان می رساند بر اساس پیش آگاهی به عمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات آلو بر علیه نسل اول کرم آلو از تاریخ 98/02/05 لغایت 98/02/09 (پنجم لغایت نهم اردیبهشت ماه  ) میباشد.

سموم توصیه شده عبارتند از :

  1. مچ با غلظت 1 در هزار
  2. فوزالون با غلظت 5/1 در هزار
  3. آوانت با غلظت 5/ در هزار
  4. بیسکایا با غلظت 5/ در هزار
  5. استامی پراید با غلظت 5/ در هزار

مدیریت حفظ نباتات

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس