بدينوسيله باطلاع باغـداران محترم کوار مي رساند :

براساس پیش آگاهی به عمل آمده بهترين تاريخ سمپاشي باغات انگور بر علیه نسل اول كرم  خوشه خوار انگور از تاريخ 98/02/07لغایت 98/02/12 (هفتم لغایت دوازدهم اردیبهشت ماه)  مي باشد .

 

سموم توصيه شده عبارتند از :

 

1- ديازينون با غلظت                          5/1 در هزار

2-  فوزالون با غلظت                         5/1 در هزار

 3-اتیون                                                     5/1درهزار

4-اسپینوساد                                      250/در هزار

5-لوفوکس                                   3/0در هزار

به باغداران عزیز توصیه میگردد در صورت وجود سابقه آلودگی با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلنیک های گیاه پزشکی به سمپاشی علیه این آفت اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

مديريت حفظ نباتات

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس