بدينوسيله به اطلاع باغـداران محترم سر چهان ،قادرآبادوبوانات مي رساند :

براساس پیش آگاهی بعمل آمده بهترين تاريخ سمپاشي باغات انگور بر علیه نسل اول كرم خوشه خوار انگور از تاريخ 98/03/02 لغايت 98/03/08دوم لغایت هشتم خرداد ماه) مي‌باشد.

 

سموم توصيه شده عبارتند از :

 

1- ديازينون با غلظت                              5/1 در هزار

2-  فوزالون با غلظت                               5/1 در هزار

 3-اتیون                                                     5/1درهزار

4-تریسر                                                    250/در هزار

5-لوفوکس                                                 3/0در هزار

 

به باغداران عزیز توصیه می گردد در صورت وجود سابقه آلودگی با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلنیک های گیاه پزشکی به سمپاشی علیه این آفت اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

مديريت حفظ نباتات فارس

1398/02/30