• بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز شهرستان بوانات می رساند بر اساس پیش آگاهی بعمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات آلو بر علیه نسل اول کرم آلو از تاریخ98/03/31 لغایت 98/03/05 ( سی ویکم اردیبهشت ماه لغایت پنجم خرداد ماه) می‌باشد.

با توجه به تفاوت آب و هوایی درمنطقه توصیه می گردد در مناطق گرمتر در اوایل و در مناطق سردتر در اواخر دوره فوق الذکر اقدام نمایند.

 

سموم توصیه شده عبارتند از :

  1. بیسکایا با غلظت 5/0 در هزار
  2. موسپیلان با غلظت 5/0 در هزار
  3. اوانت با غلظت 5/. در هزار
  4. مچ با غلظت 1 در هزار
  5. فوزالون با غلظت 5/1 در هزار
  • دیازینون با غلظت 5/1در هزار

مدیریت حفظ نباتات فارس

1398/02/30