بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز شهرستان:

 سپیدان (حومه)

بوانات

      سرچهان

      خرم بید(قادر آباد)

میرساند بر اساس پیش آگاهی بعمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات سیب ، گردو و به بر علیه نسل اول کرم سیب از تاریخ98/02/31 لغایت 98/03/04(سی ویکم اردیبهشت ماه لغایت چهارم خرداد ماه) می باشد.

با توجه به تفاوت شرایط آب و هوایی در مناطق قید شده  توصیه می گردد در مناطق گرمتر در اوایل و در مناطق سردتر در اواخر دوره فوق الذکر سمپاشی نمایند.

 

سموم توصیه شده عبارتند از :

  1. بیسکایا با غلظت  5/0 در هزار
  2. موسپیلان با غلظت 5/0 در هزار
  3. اوانت با غلظت  5/. در هزار
  4. مچ با غلظت 1 در هزار
  5. فوزالون با غلظت  5/1 در هزار
  • دیازینون با غلظت 5/1در هزار

 

مدیریت حفظ نباتات فارس

1398/02/30