"با سمه تعالی"

اطلاعیه شمارة 4 شبکه پیش آگاهی آفات و بیماری های درختان میوه سردسیری

بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز میرساند:

 

مبارزه زمستانه قبل از تورم جوانه ها و بیدار شدن درخت در درختان میوه سردسیری بر علیه بیماریهای مانند بیماری های باکتریایی درختان میوه شامل زردآلو، آلو، هلو بادام، بیماری لکه آجری و بیماری سیتوسپورا (دارخور یا فتیله نارنجی) در درختان سیب، گردو، بادام و زردآلو از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

توصیه می گردد باغداران عزیز بسته به شرایط آب و هوایی منطقه ، همزمان با گرم شدن هوا قبل از تورم جوانه ها باغات خود را با اکسی کلرورمس با غلظت 3 در هزار (3 کیلوگرم اکسی کلرومس در 1000 لیتر آب) سمپاشی نمایند.

 

بدیهی است انجام این سمپاشی علاوه بر جلوگیری از گسترش این بیماریها در بهار و بهبود نتایج مبارزه بهاره ، به دلیل کاهش جمعیت باکتری های مولد هسته یخ در کاهش خطر سرمازدگی بهاره نیز تا حدودی مؤثر می باشد.

 

 

 

مدیریت حفظ نباتات

1395/11/01