"با سمه تعالی"

اطلاعیه شمارة 5 شبکه پیش آگاهی آفات و بیماری های درختان میوه سردسیری بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیزمیرساند:

 

بر اساس بررسیهای بعمل آمده تجربیات موجود  روغن پاشی زمستانه درختان میوه سردسیری (سیب ، به ، هلو ، بادام ، انگور) در کنترل آفاتی نظیر:

شپشک و اوی سیب ، شپشک سفید آسیائی ، شپشک های نخودی و دانه تسبیحی ، شپشک های آرد آلود ، کنه ها و شته هایی که به اشکال مختلف روی درختان زمستانگذرانی می نمایند و نیز بیماری سفیدک سطحی تأثیر مثبت دارد.

 

توصیه می گردد باغداران عزیز باغات آلوده را پس از رفع خطر یخبندان در اواخر زمستان بلافاصله قبل از تورم جوانه و قبل از باز شدن شکوفه و برگ با استفاده از روغن ولک روغن پاشی نمایند.

 

غلظت مورد توصیه روغن ولک:

 

  • درختان میوه دانه دار (سیب و به) و انگور : 3 لیتر روغن در 100 لیتر آب
  • درختان میوه هسته دار (هلو ، زردآلود ، بادام ، آلو ) : 5/2 لیتر روغن در 100 لیتر آب

 

 

مدیریت حفظ نباتات

1398/11/01