حضور نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، معاونین و چند نفر از کارشناسان مرتبط با بخش کشاورزی ان سازمان، در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و نشست با قاسمی رییس، قائمی مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاونین و تعدادی از مدیران مستقل ستادی این سازمان پیرامون بررسی  مسایل و چالش های موجود.

در این جلسه چگونگی جاری سازی مدل تعالی سازمانی در این سازمان طی چهار سال اخیر توسط مقصودبیگی مشاور رییس سازمان در تعالی سازمانی تشریح شد.