کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری بازدید از شرکت های تولید کننده بذر آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرهاد اتحاد نژاد افزود: استفاده از بذرمال موجب غنی سازی بذور گندم و در نهایت افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد.

وی تصریح کرد: در سال زراعی جاری معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ترکیب بیولوژیک بذر مال روی و فسفر را به منظور غنی سازی بذور گندم در اختیار شرکت های تولید کننده بذر قرار داد.

اتحاد نژاد بیان کرد: یکی از فعالیت هایی که مدیریت بازرسی، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس انجام داد بازدید از این شرکت های تولید کننده بذر و بررسی میزان مصرف بذرمال توسط این شرکت ها پس از تولید بذر بود که پس از بازدید و بررسی جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بروز مشکلات احتمالی بسته های مصرفی معدوم گردیدند.