کارشناس ارزیاب مدیریت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس یکی از برنامه ها و اولویت های سازمان می باشد.

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کامران شکرانه افزود: براساس تصمیم شورای راهبردی سازمان و نیز دستور رئیس سازمان ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس از ابتدای بهمن ماه آغاز گردید.

وی بیان کرد: این ارزیابی ها به منظور پایش و بررسی میدانی از اقدامات و عملکرد مسئولین مراکز و در راستای اولویت های سازمانی انجام می گردد که ارزیابی از عملکرد مسئولین مراکزی که بیش از یک سال سابقه سرپرستی و یا رئیس مرکز را دارند به عمل خواهد آمد.

شکرانه تصریح کرد: تا کنون از 10 شهرستان و 31 مرکز جهاد کشاورزی بازدید به عمل آمده است که این عملیات با حضور در مراکز و بررسی میدانی مدارک و مستندات موجود انجام می گردد که پایش سایر مراکز جهاد کشاورزی دارای شرایط لازم نیز در دستور کار قرار دارند.