مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از راه اندازی باشگاه کشاورزان نمونه و پیشرو توسط این مدیریت خبر داد و گفت: با هدف نهادینه کردن رفتار کشاورزان پیشرو این اقدام صورت می گیرد.

به گزارش خبرگذاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، حمیدرضا ابراهیمی با بیان اینکه در باشگاه کشاورزان نمونه و پیشرو از دانش و توانایی آنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها استفاده می شود، تصریح کرد: از این طریق به دنبال تحقق توسعه پایدار انسان مدار درون زا در جامعه کشاورزی هستیم.

وی ابراز کرد: کشاورزان نمونه گنجینه های دانشی هستند که دانش خود را در عرصه عملی بکار گرفتند و بهره وری را به تحقق رسانیدند از این رو تسری این دانش کاربردی به سایر بهره برداران در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه بهره وری و توسعه پایدار با استفاده صحیح از علم و دانش مسیر می شود، ابراز کرد: در راستای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی فعالیت های متعددی به انجام می رسد.

این مقام مسئول، استفاده از رسانه های انبوهی نظیر رادیو و تلویزیون، استفاده از روش های گروهی مثل کارگاه های آموزشی، بازدیدها، ایجاد سایت های الگویی و همچنین تماس های چهره به چهره با بهره برداران و حضور در عرصه های تولیدی از جمله اقدامات موثر در این زمینه دانست که در چند سال اخیر گسترش بسیار زیادی را به همراه داشته است.

 به گفته وی؛ با اجرای نظام نوین ترویج، ساری و جاری کردن دانش در عرصه های تولیدی کشاورزان شکل بسیار جدی تر به خود گرفته و اثرات خوبی را به ارمغان آورده است.

ابراهیمی؛ یکی از روش های بسیار اثربخش در دانش بنیان کردن کشاورزی را شناسایی، انتخاب، معرفی و بهره گیری از ظرفیت کشاورزان نمونه برشمرد و افزود: از این جهت که رفتار بهره ورانه آنها مورد تاسی قرار گیرد، به عنوان یک روش آموزشی ترویجی معرفی می شوند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: واحد بهره برداری این عزیزان به کانونی برای یادگیری دیگران مورد استفاده قرار می گیرد و انتظار می رود از این طریق دانش کاربردی نهادینه شود که طبیعتا اثربخشی زیادی دارد چون بهره بردار می بیند هم قطار خودش در عمل چه اقداماتی را به انجام رسانده است.