معاون بهبود تولیدات دامی فارس گفت: برنامه ریزی وآماده سازی عملیات نسل 27 مرغ بومی ، در مرکزمطالعاتی وتحقیقاتی  اصلاح نژاد ی مزرعه شمس آباد شروع شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت بهبود تولیدات دامی سید عبداله جزائری بیان کرد : پس ازپایان تجزیه وتحلیل نهایی اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اصلاح نژادی ،آمار و شماره پلاک های مرغ و خروس پایانی که از تعداد کل مرغ موجود 1795  قطعه و 1383 قطعه خروس بود ، تعداد 880 قطعه مرغ اصلی  ، 240  قطعه مرغ رزروی وتعداد 80 قطعه خروس اصلی و تعداد 40 قطعه خروس رزروی جهت نسل بعدی (27)جدا سازی شد .

جزائری افزود : این عملیات به مدت یک ماه انجام گرفت و پس از تنظیم ، جدول زمان بندی و برنامه جمع آوری تخم مرغهای نسل 27 توسط کارشناسان مدیریت طیور محاسبه و تعیین گردید، که طی چهار مرحله به شرح جدول ذیل انجام گرفته است :

تاریخ جمع آوری تخم مرغ 

 

حمل به هچر

تاریخ جوجه در آوری 

نام جوجه تحویلی

17/08/98  الي   25/08/98

18/ 09/ 98

چهارشنبه   22/ 09/ 98

جایگزینی تکثیری  مزرعه خرامه نسل 27- (8400 قطعه)

23/ 08/  98 الي 30/ 08/ 98

23/ 09/ 98

چهارشنبه   27/ 09/ 98

گله پشتیبان (شجره) جهت خرامه  27- (1570 قطعه)

01/ 09/  98 الي 08/ 09/ 98

30/ 09/ 98

چهارشنبه   04/ 10/ 98

نوبت اول نسل گیری (2334 قطعه)

09/ 09/  98 الي 16/ 09/ 98

07/ 10/ 98

چهارشنبه   11/ 10/ 98

نوبت دوم نسل گیری(2574 قطعه)

17/ 09/  98 الي 24/ 09/ 98

14/ 10/ 98

چهارشنبه   18/ 10/ 98

نوبت سوم نسل گیری(1092 قطعه)

 

 

 

این مقام مسئول در ادامه گفت : نتایج حمایت وتکثیر مرغ بومی را میتوان به دو بخش نتایج اصلاح نژادی و نتایج منطبق با رونق تولید و همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی تقسیم کرد . پیشرفت در وزن و سن بلوغ جنسی همچنین میانگین درصد تخم گذاری در 27 سال گذشته را میتوان نتایج این مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی اصلاح نژادی بشمار آورد .