زمانی پیش از این و هم اکنون رئیس اداره امور اداری و مالی و همچنین کارشناس مسئول بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز می باشد.

شایان ذکر است از وظایف شورای هسته گزینش که متشکل از سه نفر می باشند.، صدور آراء در خصوص پرونده گزینشی افراد می باشد.