مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای دستیابی به اهداف وزارت جهاد کشاورزی و به منظور حفظ اراضی کشاورزی، ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه سیاخ دارنگون قلع و قمع شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علی ارغون یادآورشد: در 15 اردیبهشت ماه در منطقه سیاخ دارنگون 3 مورد دستور تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت 6 هزار مترمربع و 2 مورد حکم قطعی صادره از شعب اجرا به مساحت 136 مترمربع به اراضی کشاورزی اضافه شد.
این مقام مسئول به اهمیت حفظ کاربری اراضی با توجه به سال رونق تولید اشاره داشت و گفت: سامانه 131 یا سامانه ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی، در مدیریت امور اراضی فارس به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه شناسایی تخلف تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تصرفات غیر قانونی، زمین خواری و استفاده های غیر مجاز اراضی واگذاری دولتی و ملی مستقر است.