محقق اسپانیایی گفت: استفاده از نهال سالم و مدیریت صحیح باغ راه‌کار حل معضل زوال مرکبات است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کارلوس فرناندز که به همراه تعدادی از کارشناسان کشاوزری، محققین و مسئولین ملی و استانی برای بررسی عارضه زوال مرکبات جهرم به این شهرستان سفر کرد، گفت: مدیریت نامناسب باغ‌ ها یکی از علل بروز زوال مرکبات در جهرم بوده و این معضل نیازمند بررسی کامل است.

وی با اشاره به اینکه مشکل زوال مرکبات در تعدادی از کشورهای دنیا مشاهده شده است، افزود: این مشکل چندان عجیب و غریب نیست ولی مدیریت این معضل با شرایط موجود اهمیت دارد.

به گفته محقق اسپانیایی در شهرستان جهرم مدیریت بد آبیاری یکی از عوامل ایجاد زوال مرکبات است، به عنوان مثال به درختان در یک روز بیش از 50 لیتر یعنی حجم زیادی آب داده می‌شود و روزهای بعد آبیاری نمی‌شود.

فرناندز عدم استفاده از نهال سالم را از دیگر دلایل ایجاد زوال مرکبات دانست و گفت: هرس درختان، یکی از موارد مهم در نگه داری درخت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود افزایش عمر درخت و میوه های آن را به دنبال دارد و اشتباه در انجام این کار موجب آسیب رساندن به درختان می شود.