رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس گفت: با مطالعات خیلی گسترده و بررسی محدودیت‌های گسترش گلخانه ها اعم از سازه، بستر، آفات، بیماری ها و عوامل محدود کننده تولید، نقشه راه تحقیقات گلخانه تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ابراهیم زارع در نشست خبری افزود: در تدوین نقشه راه تحقیقات گلخانه همزمان با توسعه فیزیکی گلخانه توسعه دانش بنیان نیز لحاظ شده است.

 وی با اشاره به سرعت تغییر تکنولوژی در صنعت گلخانه، بیان کرد: اگرچه این صنعت در دنیا جدید نیست اما در کشور ما یک صنعت نسبتاً نوپایی است از این رو همراه با گسترش فیزیکی سطوح کشت در گلخانه و فضاهای کنترل شده مباحث آموزشی و تحقیقاتی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس از پیش‌بینی سه برنامه آموزشی هدفمند در زمینه گلخانه توسط این مرکز خبر داد و افزود: این برنامه‌ها شامل تربیت مدرس، کارشناس و کارگر ماهر گلخانه است.

به گفته وی در تربیت مدرس از نیروهای نظام مهندسی کشاورزی و در زمینه پرورش کارشناس از پرسنل سازمان جهاد کشاورزی به خصوص مسئولین پهنه به عنوان کارشناس گلخانه استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه تربیت کارگر ماهر گلخانه مهمترین بخش آموزش است، افزود: پیش‌بینی شده در استان فارس با انتقال ۷۰  هزار کشت سبزی و صیفی  فضای آزاد به 7 هزار گلخانه،  به ۷۰ هزار نفر کارگر ماهر نیاز داریم که بتوانند در فضای گلخانه کار کند.

زارع با اشاره به پیشرفته بودن فعالیت‌های گلخانه‌ای ، گفت: تربیت کارگر ماهر گلخانه نیازمند یک کار بزرگ و هدفمند است از این رو به دنبال احداث گلخانه آموزشی با کمک بخش خصوصی گلخانه هستیم ولی تا قبل از آن نیز با همکاری بخش خصوصی برنامه‌های آموزشی را دنبال می‌کنیم.