جلسه شورای کشاورزی با محوریت کشت کلزا با حضور اعضا در محل فرمانداری استهبان تشکیل شد.

مدیر جهاد کشاورزی استهبان گفت: حدود ۸۵ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تأمین می شود و برای رسیدن به خودکفایی در این زمینه، ترویج و توسعه کشت کلزا در اولویت برنامه های جهاد کشاورزی قرار دارد.

مهدی اعیان منش در خصوص کشت کلزا در منطقه گفت: کشت کلزا از جمله برنامه هایی است که وزارت جهاد کشاورزی در اولویت های خود قرار داده و از کشاورزان در این زمینه حمایت می کند.

وی در خصوص امتیازات کشت کلزا گفت: آموزش های لازم، تامین بذر و کود، تخصیص علف کش ها، پرداخت وام، کاشت و برداشت مکانیزه از حمایت هایی است که از کازا کاران می شود.

وی با تاکید بر الزام هویت گذاری دام گفت: کلیه خدمات دامپروری در سطح شهرستان منوط به اجرای این طرح توسط دامداران و بیمه کردن دام های خود می باشد.

اعیان منش افزود: طبق برنامه ریزی، تمامی دام های سبک و سنگین کشور با دریافت پلاک با کد ۱۵ رقمی در یک سامانه جامع، هویت دار می شوند.