پرسش های متداول

1-بهترین زمان مصرف علف کش توفوردی در مزارع گندم چه زمانی است؟

از پنجه زنی تا ساقه دهی گندم

 

2-چگونه با آفت شپشک و سپردار درختان میوه مبارزه کنیم؟

بهترین روش مبارزه روغن پاشی زمستانه می باشد
 
 
3-برای افزایش گلدهی زعفران چه کاری انجام دهیم؟

محلول باشی با کود های کامل از 15 بهمن تا 15 اسفند

 

4-کوددهی درختان بهتر است در چه زمانی انجام شود و از چه دستوری استفاده کنیم؟

در اسفند ماه باید کود دامی و کود شیمیایی را مخلوط کرده و در سایه انداز درخت چالکود کرد

 

5-بهترین زمان مصرف کود سرک در گندم چه زمانی است؟
تا قبل از اتمام پنجه زنی 60 درصد کود سرک گندم (150 کیلو ) باید به صورت مصرف در آب آبیاری اعمال گردد.توضیحا بهترین روش به صورت مصرف کود شربتی می باشد
در غیر این صورت فاصله کودپاشی تا آبیاری باید به حداقل زمان ممکن برسد
 
6-بهترین زمان مصرف عناصر ریز مغذی و محلولپاشی در گندم چه زمانی می باشد؟
اواسط پنجه زنی جهت رفع سریع کمبود عناصر و تقویت گیاه