راهبرد مشارکت الکترونیک

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
این سازمان با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات و انتقادات دستگاه های اجرایی و مردمی در خصوص بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

 

برای ورود به سامانه انتقادات و پیشنهادات کلیک کنید